Algemene voorwaarden LegionellaDossier

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. LegionellaDossier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vSmart B.V., ook handelend
  onder de naam LegionellaDossier, met statutaire zetel in Amersfoort en kantoren in (3526 AR) Utrecht op het adres Kaap de Goede Hooplaan 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57957851.
 2. Klant: de klant die een Overeenkomst aangaat met LegionellaDossier.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen LegionellaDossier en de Klant wordt gesloten voor het gebruik
  van de Applicatie en/of de aankoop van Materialen.
 4. Schriftelijk: per e-mail of reguliere post.
 5. Applicatie: de applicatie die als Software-as-a-Service (SaaS) door LegionellaDossier aan de Klant wordt
  aangeboden.
 6. Producten: alle resultaten en bevindingen die via de Applicatie aan de Klant worden geleverd, zoals
  rapporten, studies, basisscenario's, tekeningen, handleidingen, procedures en aanbevelingen.
 7. Materialen: alle materialen die op grond van de Overeenkomst door LegionellaDossier aan de Klant worden
  aangeboden, te leveren of geleverd, zoals Clip'R, Bluetooth thermometer of gateway.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daaraan gerelateerde rechten,
  ook inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, domeinnaamrechten,
  handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op
  knowhow.
 9. Website: de website die op de domeinnaam legionelladossier.nl (of met een andere domeinnaam en/of
  extensie) wordt gepubliceerd, die wordt uitgegeven door en eigendom is van LegionellaDossier.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderliggende set algemene voorwaarden die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57957851.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en Overeenkomsten met
  LegionellaDossier.
 2. De toepasselijkheid van (eventuele) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen door LegionellaDossier en zijn daarom niet van toepassing, tenzij LegionellaDossier uitdrukkelijk anders aangeeft in Schrift.
 3. Het kan voorkomen dat LegionellaDossier niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden eist. Dit betekent echter niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat LegionellaDossier het recht verliest om in andere gevallen wel strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
 4. Mochten enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deoverige bepalingen volledig van kracht. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangendoor een nieuwe bepaling, waarbij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen.
 5. Alle artikelen genoemd in hoofdstuk I (Algemene bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op hoofdstuk II (Applicatie) en hoofdstuk III (Materialen) van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Wijzigingen

 1. LegionellaDossier heeft het recht om de Algemene Voorwaarden, inclusief de prijzen, tussentijds te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. De gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden worden van kracht voor de Klant op het moment dat de termijn van de huidige Overeenkomst is geëindigd en de Overeenkomst wordt verlengd of aangegaan voor een nieuwe periode.
 3. Indien de Klant de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet accepteert, dan kan de Klant de Overeenkomst opzeggen tot de datum van inwerkingtreding. Gebruik van de Applicatie na de datum van inwerkingtreding geldt als aanvaarding van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4. Offertes
 1. Offertes worden door LegionellaDossier mondeling of schriftelijk uitgebracht.
 2. Een offerte van LegionellaDossier is 30 dagen geldig, tenzij in de offerte anders aangegeven.
 3. Een offerte vervalt indien de Materialen waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer
  beschikbaar zijn.
 4. Indien een fout staat vermeld in de offerte van LegionellaDossier, dan kan de Klant LegionellaDossier niet aan een dergelijke fout houden als de Klant wist of had kunnen weten dat het om een fout of typefout ging.
 5. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere door de overheid opgelegde heffingen, en
  andere kosten die in het kader van de Overeenkomst gemaakt moeten worden.
 6. Indien de offerte is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en deze informatie blijkt onjuist of
  onvolledig te zijn, dan heeft LegionellaDossier het recht om de vermelde prijzen aan te passen.

 

Artikel 5. Betaling

 1. De Klant is verplicht om facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen aan LegionellaDossier.
 2. Indien de Klant niet volledig heeft betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum, is de Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval dient de Klant de wettelijke incassokosten en rente aan LegionellaDossier te betalen. Bovendien zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die LegionellaDossier moet maken om te incasseren wat de Klant onrechtmatig onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
 3. Als de Klant in verzuim is, dan heeft LegionellaDossier het recht om het account van de Klant te blokkeren. Het voorgaande laat de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.
 4. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk door de Klant aan LegionellaDossier gemeld te worden. Elke melding dient een beschrijving van de klacht te bevatten met zoveel mogelijk detail, zodat LegionellaDossier adequaat kan reageren. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 5. Betalingen gedaan door de Klant strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen.
 6. De Klant stemt in met elektronische facturatie door LegionellaDossier.

 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

LegionellaDossier heeft het recht, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de uitvoering van de verplichtingen die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te schorten indien een van de volgende gebeurtenissen van kracht wordt:

a. de Klant handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
b. ten behoeve van de Klant is een verzoek tot verlening van voorlopige surseance van betaling ingediend;
c. ten behoeve van de Klant is een aanvraag tot faillietverklaring ingediend;
d. ten laste van de Klant is beslag gelegd;
e. een besluit tot vaststelling van de ontbinding en/of liquidatie van de Klant is tot stand gekomen.

De Klant is verplicht om LegionellaDossier onmiddellijk te informeren over het van kracht worden van een gebeurtenis als bedoeld in sub b tot en met e.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Applicatie, de bijbehorende software, de Producten, alsmede alle inhoud op de Website zijn het
  Intellectueel Eigendom van LegionellaDossier. Niets in de Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen aan de Klant.
 2. De uitoefening van de Intellectuele Eigendomsrechten daarbij ook bedoeld de openbaarmaking of
  overdracht van gegevens is uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden, zowel tijdens als na het einde van de uitvoering van de Overeenkomst, aan LegionellaDossier.
 3. De Klant verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht van de Intellectuele Eigendomsrechten.
 4. LegionellaDossier heeft het recht om de informatie die is opgeslagen en/of verwerkt via de (software van de) Applicatie of Website in te zetten voor de oplossing van storingen, de (verdere) ontwikkeling van de Applicatie en voor andere doeleinden voor zover daarbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant aan derden wordt verstrekt. Als informatie is geanonimiseerd, dan wordt deze informatie te allen tijde als niet-vertrouwelijk gekwalificeerd.
 5. Indien de Klant informatie naar LegionellaDossier stuurt met als doel bijvoorbeeld feedback of een suggestie, dan verleent de Klant aan LegionellaDossier een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht met betrekking tot dergelijke informatie.
 
Artikel 8. Privacy
 
De privacyverklaring zoals gepubliceerd in de Applicatie en op de Website maakt een integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Overmacht
 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, noch zal de ene partij aansprakelijk zijn jegens de andere partij indien zij niet in staat is aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen - met uitzondering van betalingsverplichtingen - ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan de overmacht van licentiegevers of toeleveranciers van LegionellaDossier, het niet deugdelijk nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van LegionellaDossier, alsmede het defect zijn van zaken, apparatuur, software of materialen van derden, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, epidemieën of pandemieën en algemene transportproblemen.
 3. Indien een situatie van overmacht langer dan 90 dagen duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Reeds onder de Overeenkomst geleverde prestaties worden in dat geval naar verhouding gefactureerd, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zijn.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, worden alle geschillen tussen LegionellaDossier en de Klant
  voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar LegionellaDossier gevestigd is.
 3. LegionellaDossier heeft het recht zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteit van LegionellaDossier overneemt.

 

Hoofdstuk II: De Applicatie


Artikel 11. Toepasselijkheid

Hoofdstuk II is aanvullend van toepassing op hoofdstuk I (Algemene bepalingen) zodra de Klant gebruik maakt van de Applicatie.

Artikel 12. Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de offerte van LegionellaDossier heeft
  aanvaard of gebruik maakt van de Applicatie.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden.
 3. De Klant heeft het recht de Overeenkomst tegen het einde van de termijn op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de Klant niet en/of niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst verlengd met een duur van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

 

Artikel 13. Gebruik van de Applicatie

 1. De Applicatie wordt door LegionellaDossier aan de Klant aangeboden in de vorm van Software-as-a-Service (SaaS).
 2. De Klant kan de Applicatie downloaden uit de app store, zoals Google Play of de App Store.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie, moet de Klant zich registreren en een account aanmaken. Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie in de Applicatie kan inloggen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 4. De Klant moet zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim houden. LegionellaDossier is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag altijd aannemen dat een Klant die zich in de Applicatie registreert, daadwerkelijk die Klant is. Alles wat gebeurt via het account van de Klant valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 5. Als de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen zijn gevallen van onbevoegde partijen, moet hij zo snel mogelijk zijn wachtwoord wijzigen en/of LegionellaDossier hiervan op de hoogte stellen, zodat LegionellaDossier passende maatregelen kan nemen.

Artikel 14. Beschikbaarheid, functionaliteit en onderhoud
 1. LegionellaDossier spant zich in om de Applicatie 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. LegionellaDossier kan niet garanderen dat de Applicatie of de inhoud altijd beschikbaar is of vrij van fouten, defecten, malware of virussen.
 3. LegionellaDossier heeft het recht om van tijd tot tijd de functionaliteit en het ontwerp van de Applicatie te wijzigen.
 4. LegionellaDossier onderhoudt de Applicatie actief. Onderhoud aan de Applicatie in de vorm vanonderbrekingen zal bij voorkeur buiten kantoortijden plaatsvinden. Vooraf aangekondigd onderhoud is mogelijk. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de Applicatie door te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is in de app store.
 5. LegionellaDossier mag de functionaliteit van de Applicatie van tijd tot tijd wijzigen. De feedback en suggesties van de Klant zijn daarbij welkom, maar uiteindelijk beslist LegionellaDossier zelf welke wijzigingen wel of niet worden doorgevoerd.

Artikel 15. Gebruiksregels Applicatie
 1. Het is de Klant niet toegestaan zonder toestemming van LegionellaDossier informatie uit en over de Applicatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te verwerken.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldige gebruik van de Applicatie. De Klant dient zich te onthouden van onbevoegd of onzorgvuldig gebruik van de Applicatie. De Klant moet in het bijzonder:
  1. a. contact- en betaalinformatie waarheidsgetrouw invullen en indienen;
  2. b. ervoor zorgen dat de door de Klant gebruikte (internet- en/of telecom) diensten, apparaten en programma's geschikt en veilig zijn voor het gebruik van de Applicatie;
  3. c. de Applicatie niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wetgeving of regelgeving of rechten van derden;
  4. d. geen gebruik maken van de Applicatie op een zodanige manier dat het (juiste) functioneren daarvan wordt verhinderd, de veiligheid daarvan wordt geschonden of schade wordt toegebracht aan LegionellaDossier, de Applicatie of derden;
  5. e. geen virussen verspreiden via de Applicatie, noch op andere wijze apparaten of systemen van LegionellaDossier of andere gebruikers van de Applicatie verstoren.
 3. 3. Indien LegionellaDossier van mening is dat er aanwijzingen zijn dat de Klant handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, dan heeft LegionellaDossier het recht om alle maatregelen te nemen die het noodzakelijk acht. Zoals (i) de opschorting of beëindiging van de toegang tot de Applicatie of de registratie van de Klant en/of (ii) het verhalen van eventuele schade of kosten.


Artikel 16. Vergoeding

 1. Voor het gebruik van de Applicatie en de Producten is de Klant vergoedingen verschuldigd aan
  LegionellaDossier.
 2. Het bedrag van de vergoeding staat aangegeven in de Overeenkomst.
 3. Indien de door de Klant betaalde vergoeding afhankelijk is van het aantal tappunten per gebouw, dan is de Klant verplicht om het juiste aantal tappunten aan LegionellaDossier door te geven. Indien LegionellaDossier twijfelt of het door de Klant doorgegeven aantal tappunten juist is, dan heeft LegionellaDossier het recht om een audit uit te (laten) voeren om te controleren of het door de Klant doorgegeven aantal tappunten klopt. De Klant is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan een dergelijke audit. LegionellaDossier zal de audit ten minste 7 dagen voor aanvang aan de Klant aankondigen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
 1. LegionellaDossier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 9).
 2. LegionellaDossier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat LegionellaDossier is uitgegaan
  van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. LegionellaDossier is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten ten gevolge van: a. het gebruik van de
  Applicatie; b. de onmogelijkheid van het gebruik van de Applicatie of de inhoud; c. het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk staken van de toegang tot de Applicatie als gevolg van noodzakelijk onderhoud en/of wijzigingen.
 4. LegionellaDossier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. LegionellaDossier kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichting(en) voortvloeiend uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LegionellaDossier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, alsmede redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
 6. Indien LegionellaDossier aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van LegionellaDossier te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van LegionellaDossier wordt uitgekeerd.
 7. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van
  LegionellaDossier per gebeurtenis beperkt, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tot het bedrag gelijk aan de prijs voor de Overeenkomst, die in de periode van 12 maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening is gebracht.

Hoofdstuk III: Materialen


Artikel 18. Toepasselijkheid
Hoofdstuk III is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) in geval van Overeenkomsten betreffende de aankoop van Materialen.

Artikel 19. Totstandkoming Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zijn mondelinge of schriftelijke goedkeuring heeft gegeven voor de offerte van LegionellaDossier of op het moment dat LegionellaDossier is gestart met het uitvoeren van de leveringen.

Artikel 20. Vergoeding

 1. De hoogte van de vergoeding voor de aankoop van Materialen vloeit voort uit de Overeenkomst en/of offerte.
 2. LegionellaDossier heeft het recht om een aanbetaling te eisen voorafgaand aan de levering van de Materialen. Zolang de Klant de vooruitfactuur niet tijdig en volledig heeft voldaan, heeft LegionellaDossier het recht om de levering van de Materialen op te schorten.
 3. LegionellaDossier is bevoegd om vastgestelde prijzen te verhogen zonder dat de Klant het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving.


Artikel 21. Levering

 1. Indien een termijn is vastgesteld of opgegeven voor de levering van Materialen, dan is dit geen fatale termijn. Bij het overschrijden van een leveringstermijn moet de Klant LegionellaDossier schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant LegionellaDossier een redelijke termijn moet verlenen om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
 2. Levering vindt plaats door het beschikbaar stellen van de Materialen bij het bedrijfspand van
  LegionellaDossier in overeenstemming met de Incoterms 2020: Ex Works (Ex Fabriek), tenzij anders schriftelijk vastgelegd.
 3. De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen.
 4. De Klant is verplicht de Materialen te aanvaarden op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant hierin nalatig is om welke reden dan ook dan heeft LegionellaDossier het recht om de Materialen op te slaan voor risico van de Klant. De kosten die hieruit voortvloeien zoals transport- en opslagkosten zijn voor rekening van de Klant.
 5. Indien de Klant meerdere Materialen heeft aangekocht, dan heeft LegionellaDossier het recht om in delen te leveren, waarbij LegionellaDossier elke deellevering afzonderlijk kan factureren.

Artikel 22. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door LegionellaDossier in het kader van de Overeenkomst geleverde Materialen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde Materialen eigendom blijven van LegionellaDossier totdat de Klant al zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Materialen door te verkopen, te verpanden, of op enige andere manier te bezwaren.
 3. De Klant moet altijd alles doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LegionellaDossier veilig te stellen.
 4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Materialen of rechten daarop willen vestigen of uitoefenen, dan is de Klant verplicht om LegionellaDossier hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Als LegionellaDossier zijn eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan LegionellaDossier en door LegionellaDossier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LegionellaDossier zich bevinden en die Materialen terug te nemen.

 

Artikel 23. Onderzoek en klachten

 1. De Klant is verplicht de geleverde Materialen direct na het ter beschikking stellen te onderzoeken. Hierbij
  moet de Klant nagaan of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
  overeengekomen.
 2. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan LegionellaDossier gemeld worden. Eventuele niet-zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking of nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan LegionellaDossier gemeld worden. Elke melding moet een beschrijving van het gebrek met zoveel mogelijk detail bevatten, zodat LegionellaDossier adequaat kan reageren.
 3. Als een gebrek later gemeld wordt dan zoals gesteld in lid 2, dan heeft de Klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling, waardoor LegionellaDossier het recht heeft de klacht niet in behandeling te nemen.
 4. De Klant moet LegionellaDossier de kans geven de klacht te onderzoeken. De Klant moet daarom de betreffende Materialen op eigen kosten en risico naar LegionellaDossier terugsturen.
 5. Kleine afwijkingen, bijvoorbeeld in kwaliteit, afmetingen en kleur van door LegionellaDossier geleverde
  Materialen vormen geen reden voor afkeuring door de Klant.
 6. Als de Klant tijdig zijn klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 7. Als LegionellaDossier van mening is dat Materialen defect zijn en de Klant heeft tijdig de klacht ingediend,
  dan zal LegionellaDossier naar keuze van LegionellaDossier de defecte Materialen vervangen of
  herstellen, of een vergoeding hiervoor aan de Klant betalen. Bij vervanging is de Klant verplicht om de
  vervangen Materialen aan LegionellaDossier terug te zenden en het eigendom daarvan over te dragen aan LegionellaDossier, tenzij LegionellaDossier anders schriftelijk aangeeft.
 8. Als LegionellaDossier van mening is dat een klacht ongegrond is, dan zijn de kosten die daardoor aan de kant van LegionellaDossier zijn ontstaan inclusief onderzoekskosten voor rekening van de Klant.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

 1. LegionellaDossier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 9)
 2. LegionellaDossier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat LegionellaDossier zich heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Klant.
 3. LegionellaDossier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door: a. ondeskundig en/of onjuist gebruik van Materialen; b. slijtage door normaal gebruik van Materialen; c. onjuist onderhoud van Materialen; d. wijzigingen die aan Materialen zijn aangebracht.
 4. LegionellaDossier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. LegionellaDossier kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die is veroorzaakt door een
  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichting(en) uit de Overeenkomst. Onder directe
  schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de
  schade, eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LegionellaDossier aan de
  Overeenkomst te laten voldoen, en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
 6. Indien LegionellaDossier aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van
  LegionellaDossier te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van LegionellaDossier.
 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op grond van de voornoemde verzekering, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst gefactureerde
  bedragen, ofwel voor dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Versie Februari 2024