Wat moet je weten over de nieuwe BRL 6010?

Wat je moet weten over de herziene BRL 6010

Op 1 januari 2021 is de nieuwe BRL ingegaan. Deze nieuwe versie bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige versie, die in februari 2019 verscheen. In deze ‘legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’ (BRL 6010) was een overgangsperiode opgenomen van 18 maanden. Dit betekent dat de certificaten die reeds waren afgegeven op basis van de oude BRL, geldig waren tot uiterlijk 1 augustus 2020. Inmiddels moet iedere certificaathouder beoordeeld zijn volgens de eisen van de richtlijn en over het juiste certificaat beschikken. De nieuwste versie van de BRL 6010 heeft als doel de kwaliteit van de opgestelde risicoanalyses en beheersplannen verder te verhogen.

Wat verandert er?

In de richtlijn die inging in februari 2019 was een diploma-eis opgenomen. Deze hield in dat alle legionellapreventie-adviseurs een diploma moesten behalen bij een erkende exameninstelling. Bedrijven waarvan de legionellapreventiemedewerkers op basis van de huidige versie van de BRL 6010 zijn gecertificeerd, zullen deze medewerkers op basis van de nieuwe BRL 6010 moeten laten certificeren.

Voor de certificerende instellingen (momenteel Kiwa en Dekra) betekent het dat zij moeten worden geaccrediteerd door de Raad voor de Accreditatie. Dat was in het kader van de vorige BRL 6010 niet vereist.

Waarvoor dient de BRL?

Voordat de vorige versie van de BRL 6010 in 2019 inging, waren er veel verschillende modellen voor risicoanalyses en beheersplannen in omloop. De rapporten en plannen waren inconsistent en kwamen niet met elkaar overeen, wat soms tot verwarring leidde bij zowel de legionella-adviesbureaus als de klanten. Ook waren de BRL 6010 adviesbureau’s tot dan toe niet geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie, waardoor er matige tot geen kwaliteitswaarborging voor het BRL 6010 certificaat was ontstaan.

Naar aanleiding van de wens van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was deze regeling aangepast. Nu worden de kennis en ervaring vanuit de markt en de specialisten ook meegenomen.

LegionellaDossier zorgt voor de borging

Wij hebben in 2019 gezorgd voor een complete vernieuwing en uniformiteit van de reeds afgegeven rapporten in de portal, zodat die overeenkwamen met de nieuwe BRL. De aanpassingen, op basis van de gegeven aanvullende/expliciete eisen, draaiden vooral om het gelijktrekken van de vorm en inhoud van de risicoanalyse en het beheersplan met de regelgeving. De laatste aanpassing van de BRL 6010 heeft geen directe gevolgen voor de inhoud of vormgeving van de rapporten, de rapportages die je nu in LegionellaDossier aanmaakt voldoen dus al aan de nieuwe regelgeving.

Wij zorgen er voor dat je, als partner en gebruiker van LegionellaDossier, altijd voldoet aan wet- en regelgeving.

Geen zorgen, wij borgen.

Meer artikelen